top of page
PS PIERRESWATCH

PS PIERRESWATCH

Petr Kozeykin

PS PIERRESWATCH

PS PIERRESWATCH

Petr Kozeykin

PS PIERRESWATCH

PS PIERRESWATCH

Petr Kozeykin

PS PIERRESWATCH

PS PIERRESWATCH

Petr Kozeykin

PS PIERRESWATCH

PS PIERRESWATCH

Petr Kozeykin

PS PIERRESWATCH

PS PIERRESWATCH

Petr Kozeykin

Кухня

Кухня

Petr Kozeykin

PS PIERRESWATCH

PS PIERRESWATCH

Petr Kozeykin

莫斯科 1 号公寓 

国家:俄罗斯联邦

家具制造商 意大利实验室 

家具制造商 MINACCIOLO SRL

家具制造商  L'Origine

 

 摄影师 帕维尔·布尔瓦金     

 

2010

 

 

bottom of page